วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดำรงอยู่บนพื้นฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ

               1)  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

 โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ

              2)  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรในวัยเรียน  มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

     3)  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4)      พัฒนาครูและบุคลาทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

5)      ปฏิบัติธรรม  นำความดี  ยึดวิถีห้าห้องชีวิต  พิชิตงาน  สานความดีสากล  สร้างคนคุณภาพ

6)      จัดกิจกรรมหน้าเสาธงให้ครบถ้วน  ทั้งด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

7)      จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

8)      จัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการอ่าน  เขียน  และคิดวิเคราะห์

9)      ฝึกให้นักเรียนได้เพิ่มพูนการฝึกทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศภาษาที่ใช้ในกลุ่มอาเซียนให้มากขึ้น

ปรัชญา      ปัญญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต   ปัญญา  เป็นแสงสว่างในโลก

คำขวัญของโรงเรียน  ส่งเสริมคุณธรรม เป็นผู้นำทางวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรมไทย  ใส่ใจสภาพแวดล้อม

คติพจน์ของโรงเรียน      ปฏิบัติตนให้เป็นครูมืออาชีพ

ปณิธาน  นักเรียน  เก่ง  ดี  มีความสุข

เอกลักษณ์  โรงเรียนขนาดเล็กรูปแบบใหม่  ส่งเสริมการอ่านไทยให้คล่อง  เขียนไทยให้ถูกต้อง

อัตลักษณ์  เด็กดี  มีมารยาท  ฉลาดเฉลียว

สีประจำโรงเรียน  สีเขียวและสีขาว

Comments