ประวัติโรงเรียน

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2485  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย  โดยอาศัยเรียนที่ศาลาวัดบ้านหนองหญ้าไซ  มีนายดรุณ  บุญชิต เป็นครูใหญ่  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1– 4  และได้ย้ายมาปลูกสร้างอาคารชั่วคราวที่สามแยกไปบ้านนาดินดำและบ้านแหล่งควาย

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซเป็นโรงเรียนขนาดกลาง  ตั้งอยู่ที่ 258 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย  มีเนื้อที่ 13  ไร่ พื้นที่บริการ 2  หมู่บ้านคือบ้านหนองหญ้าไซ  หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9

ปี พ.ศ. 2523  ได้โอนไปสังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย  (สปจ. เลย)

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546  โอนไปสังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)  กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1  (สพท.ลย.1)

วันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2547  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ  โดย ฯพณฯ ดร. อดิศัย  โพธารามิก  รัฐมนว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  สร้างโรงเรียนโครงการโรงเรียนขนาดเล็กรูปแบบใหม่  ใช้งบประมาณ  7,087,100  บาท

Comments