นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

นโยบาย

1. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน  ส่งเสริมบุคลากรเข้าอบรม  และศึกษาดูงาน  ศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ  วิทยฐานะให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น

2.  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.  พัฒนาผู้เรียน  ให้เป็นคนเก่ง  คนดี  และมีความสุข

4.  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้สวยงาม    ร่มรื่น  น่าอยู่  น่าเรียน  น่าเชื่อถือ  และปลอดภัย

5.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน

6.  เพิ่มขีดความสามารถของข้าราชการครูและนักเรียนเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซี่ยน

7.  ฝึกให้เด็กรักความสะอาด  มีระเบียบ    สุภาพอ่อนโยน  ตรงต่อเวลา

คำขวัญของโรงเรียน  ส่งเสริมคุณธรรม  เป็นผู้นำทางวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรมไทย  ใส่ใจสภาพแวดล้อม

ปรัชญาของโรงเรียน  โลกสมิปชุโชโต  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

    วิสัยทัศน์ (Vision)

              โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ จัดการศึกษา ให้มีคุณภาพ  คุณธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยี  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดำรงอยู่บนพื้นฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียง

    พันธกิจ (Mission)

               1)  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษา
อย่างมีคุณภาพโดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ

         2)  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรในวัยเรียน  มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

         3)  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4)      พัฒนาครูและบุคลาทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

5)      ปฏิบัติธรรม  นำความดี  ยึดวิถีห้าห้องชีวิต  พิชิตงาน  สานความดีสากล  สร้างคนคุณภาพ

6)      จัดกิจกรรมหน้าเสาธงให้ครบถ้วน  ทั้งด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

7)      จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

8)      จัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการอ่าน  เขียน  และคิดวิเคราะห์

9)      ฝึกให้นักเรียนได้เพิ่มพูนการฝึกทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศภาษาที่ใช้ในกลุ่มอาเซียนให้มากขึ้น

 

เป้าประสงค์(Goal)เป้าหมายของการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา  2562  มีดังนี้

                    1.  นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมตามเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับ  2  ขึ้นไป

                    2.  นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  60  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์คิดสร้างสรรค์และเขียน

 

                    3.  นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

-  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70   ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

-  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

-  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชาติ (O-NET)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระหลักสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ  5

ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สุขศึกษาและพลศึกษา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

                    4.  นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  สามารถนำความรู้สู่ครัวเรือนและชุมชน  และมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ  ดนตรีและกีฬา

                    5.  นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารและสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(ASEAN)

                    6.  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านภาษา  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอาชีพ  พึ่งตนเอง เห็นคุณค่าของความเป็นไทย และมีสมรรถนะในการแข่งขัน

7.  โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษา

 


Comments