หลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษา   โรงเรียนเมืองเลย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1

 

1. เป้าหมายของโรงเรียน

     1.1   นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมทางศาสนา

     1.2   นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  อย่างมีวิจารณญาณ

     1.3   นักเรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการศึกษา

     1.4   ครูและนักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้  ICT

     1.5   นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)  ได้ดี

     1.6   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระโดยเฉลี่ย

     ช่วงชั้นที่  1     ไม่ต่ำกว่า             3.5

     ช่วงชั้นที่  2     ไม่ต่ำกว่า             3.5

                 ช่วงชั้นที่  3     ไม่ต่ำกว่า             3

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

     2.1  มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน

     2.2  มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ

     2.3  มีความขยันซื่อสัตย์ประหยัดและเสียสละเพื่อส่วนรวม

     2.4   มีสุขนิสัยสุขภาพพลานามัยดี

     2.5   เป็นผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

3. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมืองเลย

     3.1   การจัดสร้างหลักสูตร  โรงเรียนเมืองเลยได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเป็น  2  ช่วงชั้น  คือ

                 ช่วงชั้นที่  1     .1 - ป.3

                 ช่วงชั้นที่  2     .4 - ป.6

     3.2   สาระการเรียนรู้  กำหนดสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร  ซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้  ทักษะหรือ

      กระบวนการเรียนรู้  และคุณลักษณะหรือค่านิยม  คุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนเป็น  8  กลุ่ม  ดังนี้

  • ภาษาไทย

  • คณิตศาสตร์

  • วิทยาศาสตร์

  • สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

  • สุขศึกษาและพลศึกษา

  • ศิลปะ

  • การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  • ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

      3.3.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ  มุ่งเน้น
            เพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  8  กลุ่ม  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

            แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุมนุม)

     3.4   เวลาเรียน  โรงเรียนเมืองเลยกำหนดเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังนี้  

            ช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 มีเวลาเรียนปีละ 1,000 ชั่วโมง ช่วงชั้นที่ 3 มีเวลาเรียนปีละ 1,200 ชั่วโมง 

            ดังรายละเอียดตามโครงสร้างต่อไปนี้

            3.4.1 เกณฑ์การผ่านช่วงชั้นและการจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ

 

เกณฑ์การผ่านช่วงชั้นและการจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนเมืองเลยจัดการศึกษา แบ่งเป็น 2 ช่วงชั้น  คือ  

ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - 3) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - 6) ซึ่งใช้เวลาเรียน 6 ปี  ถือว่าจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน ผู้เรียน

จะผ่านการประเมินแต่ละช่วงชั้นต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 4 เกณฑ์ดังนี้                   

            1. ผู้เรียนต้องเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม และได้รับการตัดสินผลการเรียนเกรด 1 ขึ้นไป

            2. ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 1 ได้ระดับ คุณภาพ 1 ขึ้นไป

            3. ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ได้ระดับคุณภาพ  1 ขึ้นไป

            4. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สถานศึกษา

                 กำหนดไว้ ทั้ง  3  กิจกรรม  คือ แนะแนว/ลูกเสือ/ยุวกาชาด/เนตรนารี  และชุมนุม

           

เกณฑ์การประเมินให้เกรด   มี   8  ระดับ   ดังนี้

            คะแนน    80  - 100           เกรด      4          หมายถึง              ดีเยี่ยม                           

                          75 -  79             เกรด      3.5        หมายถึง              ดีมาก                            

    70 -  74             เกรด      3          หมายถึง              ดี                                 

    65 -  69             เกรด      2.5        หมายถึง              ค่อนข้างดี                       

    60 -  64             เกรด      2          หมายถึง              น่าพอใจ             

    55 -  59             เกรด      1.5        หมายถึง              พอใช้
               50 - 54             เกรด      1          หมายถึง              ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต่ำ
                 0 - 49             เกรด      0          หมายถึง              ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ

คะแนน   80  -  100     ระดับคุณภาพ  3         หมายถึง              ดีเยี่ยม
                        60  -  79       ระดับคุณภาพ  2         หมายถึง              ดี
                        50  -  59       ระดับคุณภาพ   1        หมายถึง              ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต่ำ
                        0    -  49       ระดับคุณภาพ  0       หมายถึง              ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3.4.2 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2551

ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่1 - 3) โรงเรียนเมืองเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

กลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่ม

เวลาเรียนตลอดปี  ( ชั่วโมง)

 

   สาระการเรียนรู้พื้นฐาน

ป.1

ป.2

ป.3

 

      1.   ภาษาไทย

200

200

200

 

      2.   คณิตศาสตร์

200

200

200

 

      3.  วิทยาศาสตร์

80

80

80

 

      4.   สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

80

80

80

 

      5.  สุขศึกษาและพลศึกษา

80

80

80

 

      6.   ศิลปะ

80

80

80

 

      7.   การงานอาชีพและเทคโนโลยี

80

80

80

 

      8.  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

80

80

80

 

           รวม    8  กลุ่มสาระการเรียนรู้

880

880

880

 

           กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

 

    1.   แนะแนว

40

40

40

 

    2.  ลูกเสือ - ยุวกาชาด

40

40

40

 

    3.  ชุมนุม

40

40

40

 

        รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

120

120

 

        รวมเวลาเรียนตลอดปี

1,000

1,000

1,000

 

หมายเหตุ 40 ชั่วโมง คิดเป็นน้ำหนัก (หน่วยกิต) 1.0 หน่วย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่นำหน่วยน้ำหนักมาคิดผลการเรียน

 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2551

ช่วงชั้นที่  2  (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6) โรงเรียนเมืองเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

กลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่ม

เวลาเรียนตลอดปี  (ชั่วโมง)

 

   สาระการเรียนรู้พื้นฐาน

ป.4

ป.5

ป.6

 

      1.   ภาษาไทย

160

160

160

 

      2.   คณิตศาสตร์

160

160

160

 

      3.  วิทยาศาสตร์

120

120

120

 

      4.   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

80

80

80

 

      5.  สุขศึกษาและพลศึกษา

80

80

80

 

      6.   ศิลปะ

80

80

80

 

      7.   การงานอาชีพและเทคโนโลยี

80

80

80

 

      8.  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

120

120

120

 

           รวม    8  กลุ่มสาระการเรียนรู้

880

880

880

 

           กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

 

    1.   แนะแนว

40

40

40

 

    2.  ลูกเสือ - ยุวกาชาด

40

40

40

 

    3.  ชุมนุม

40

40

40

 

      รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

120

120

 

      รวมเวลาเรียนตลอดปี

1,000

1,000

1,000

 

หมายเหตุ 40 ชั่วโมง คิดเป็นน้ำหนัก (หน่วยกิต) 1.0 หน่วย 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่นำหน่วยน้ำหนักมาคิดผลการเรียน

 

Comments